top of page
 
 
 
 
 
Namyangju house

 

 

대지위치 : 경기도 남양주

용 도 : 단독주택

대지면적 : 659.00㎡

건축면적 : 131.35㎡

연 면 적 : 130.92㎡

규 모 : 지상2층

구 조 : 철근콘크리트조

설계담당: 신정훈, 김정인

사 진 : 김한빛

bottom of page